Smycze, Smycze reklamowe, Smycze z nadrukiem | Kszimmex.pl najni¿sze ceny, Projekt gratis

Smycze


nephropyelitis

Menu g³ówne:


…Niektóre z naszych realizacji

Smycze, Smycze reklamowe,smycze z nadrukiem

200 sztuk, nadruk dwustronny, full color ju¿ za

1,15 z³ netto/szt dla POŒREDNIKÓW !!!

Darmowe projekty !!!BUTTONY

Projekt gratis !!!

100 sztuk ju¿ po 1,12 z³.netto/szt !!!


Smycze reklamowe,smycze z nadrukiem

200 sztuk, nadruk dwustronny, full color ju¿ za

1,15 z³ netto/szt dla POŒREDNIKÓW !!!

Darmowe projekty !!!BUTTONY

Projekt gratis !!!

100 sztuk ju¿ po 1,12 z³.netto/szt !!!


Smycze reklamowe,smycze z nadrukiem

200 sztuk, nadruk dwustronny, full color ju¿ za

1,15 z³ netto/szt dla POŒREDNIKÓW !!!

Darmowe projekty !!!BUTTONY

Projekt gratis !!!

100 sztuk ju¿ po 1,12 z³.netto/szt !!!


Smycze reklamowe,smycze z nadrukiem

200 sztuk, nadruk dwustronny, full color ju¿ za

1,15 z³ netto/szt dla POŒREDNIKÓW !!!

Darmowe projekty !!!BUTTONY

Projekt gratis !!!

100 sztuk ju¿ po 1,12 z³.netto/szt !!!


Smycze reklamowe,smycze z nadrukiem

200 sztuk, nadruk dwustronny, full color ju¿ za

1,15 z³ netto/szt dla POŒREDNIKÓW !!!

Darmowe projekty !!!BUTTONY

Projekt gratis !!!

100 sztuk ju¿ po 1,12 z³.netto/szt !!!


Witamy na naszej stronie

KSZIMMEX to m³oda, dynamicznie rozwijaj¹ca siê firma, funkcjonuj¹ca na rynku od 2008 roku. Od tego czasu zyskaliœmy sobie wielu sta³ych klientów.
Mamy za sob¹ du¿o wa¿nych i du¿ych realizacji dla najwiêkszych firm w Polsce.

Produkujemy smycze reklamowe, smycze z nadrukiem. Zajmujemy siê wy³¹cznie nadrukiem sublimacyjnym na smyczach, podk³adkach, poduszkach i innych gad¿etach reklamowych.

Naszymi g³ównymi atutami s¹:

- w przeciwieñstwie do konkurencji smycze wykonane s¹ z wybielonej taœmy !!!
-smycze wysokiej jakoœci
-krótkike terminy realizacji
-cena niezale¿na od iloœci kolorów
-smycze z mo¿liwoœci¹ nadrukowania nawet zdjêæ
-bardzo niskie ceny
-upusty dla agencji reklamowych oraz poœredników

Proszê o zapoznanie siê z poni¿sz¹ ofert¹
Dziêkujemy


Smycze reklamowe, smycze z nadrukiem

Buttony

Smycze

Podk³adki pod mysz

Foto gad¿ety


Materia³y pod nadruk sublimacyjny: puzzle, podk³adki pod mysz, holder, etui na identyfikator

(720) 585-2056 | 204-291-1725 | (786) 867-7153 | 9105375333 | Kontakt | Mapa witryny


Smycze, smycze reklamowe, smycze z nadrukiem 9705364764

Powrót do treœci | unwaveringly